Obvezna razlaga četrte alineje 1. točke 53. člena in 5. točke 82. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva