Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu PO11 Spodnja vas – sever

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva