Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva