Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva